Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 oraz art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojskowy Instytut Łączności im. prof.dr.hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Zegrzu Płd. ul. Warszawska 22a , 05-130 Zegrze Pld, NIP 524-030-70- 48, Regon 010099060. ("Instytut")

Dane kontaktowe administratora danych - Instytutu

Można się z nami skontaktować:

 • telefonicznie: +48 261 885 555;
 • pod adresem e-mail: sekretariat@wil.waw.pl;
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Wojskowy Instytut Łączności im. prof.dr.hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Warszawska 22a, 05-130 Zegrze Płd.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych można się skontaktować:

 • telefonicznie: +48 261 885 700
 • pod adresem e-mail: iod@wil.waw.pl;
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Wojskowy Instytut Łączności im. prof.dr.hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Warszawska 22a, 05-130 Zegrze Płd.

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna

Przetwarzamy dane osobowe w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy na korzystanie z usług Instytutu - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust.1 lit.b RODO);
 2. realizacji działalności statutowej- ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zadań (art.6 ust.1 lit.b RODO);
 3. marketingu bezpośredniego produktów i usług- ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art.6 ust. 1 lit.f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego;
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją bieżących zadań lub przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych;
 5. spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa - ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art.6 ust.1 lit.c RODO).

Kategorie odbiorców danych

Dane osobowe, mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

 1. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);
 2. podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne, jednostki naukowe i badawcze;
 3. nasi podwykonawcy i inne podmioty z którymi współpracujemy.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Instytut w ramach realizowanych zadań i usług, a w szczególności dotyczących patentów, współpracy z kontrahentami oraz kierowania korespondencji, będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe do państw położonych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. do państw trzecich, do których przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych takich jak standardowe klauzule umowne lub inne podobne instrumenty prawne przewidziane w RODO.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo żądania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będziemy przetwarzać:

 1. w celu wykonania umowy - do momentu przedawnienia roszczeń;
 2. w celu marketingu produktów i usług - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub zgłoszenia sprzeciwu;
 3. w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
 4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia tych roszczeń.

Twoje prawa

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

 • prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo do  przenoszenia danych (w celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z Instytutem poprzez e-mail lub telefonicznie);
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nie przysługuje Pani/Panu

 • prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust.3 lit.b,d lub e RODO; 2, prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
 • prawo sprzeciwu na postawie art.21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c RODO

Prawo do sprzeciwu

 • W każdym czasie może Pani/Pan wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail lub telefonicznie.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania

 • Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umów, w tym korzystania z usług Instytutu i prowadzenia przez Instytut działalności naukowo- badawczej i gospodarczej.

 

do góry