Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Wojskowego Instytutu Łączności.

Data publikacji strony internetowej: 2006-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-02.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Pietrucha, e-mail: m.pietrucha@wil.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 261 885 544; 261 885 555. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Wejście na teren WIŁ odbywa się przez dyżurkę, która nie jest przystosowana do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Istnieje natomiast możliwość przemieszczania się na teren instytutu również przez bramę wjazdową pod nadzorem pracowników ochrony.
  2. Budynki Instytutu (poza jednym) nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.    
  3. Obiektem dostępnym architektonicznie dla osób niepełnosprawnych ruchowo (pochylnia, toalety) jest centrum szkoleniowo-konferencyjne.
  4. Na terenie parkingu Instytutu nie wydzielono miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, ale istnieje możliwość parkowania przez takie osoby w miejscach bezpośrednio przy wejściach do budynku.
  5. Dopuszcza się możliwość wstępu na obszar instytutu z psem asystującym.
  6. Instytut nie zapewnia korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub w systemie online.

Aplikacje mobilne

Wojskowy Instytut Łączności nie posiada aplikacji mobilnych.

do góry