Publikacje

Problemy konstrukcji współczesnych urządzeń elektronicznych


Tytuł
Problemy konstrukcji współczesnych urządzeń elektronicznych
Typ publikacji
Rok
2021
Data dokładna
2021
Autorzy słownie
ISBN/ISSN
ISSN: 0033-2097, e-ISSN: 2449-9544
Informacje dodatkowe

Przegląd Elektrotechniczny, nr 8/2021

doi:10.15199/48.2021.08.03

Streszczenie: Przedmiotem pracy jest analiza możliwości jednoczesnego spełnienia różnych wymagań eksploatacyjnych, jakie stawia się przed współczesnymi, wojskowymi urządzeniami elektronicznymi. Omówiono najważniejsze z tych wymagań i przedstawiono problemy, jakie sprawia ich spełnienie. Opisano autorskie metody zapewnienia optymalnych warunków pracy urządzeń w skrajnych warunkach klimatycznych. Metody te zostały praktycznie zweryfikowane w urządzeniach opracowanych i seryjnie produkowanych w WIŁ.

Abstract: The subject of the work is the analysis of the possibility of simultaneous fulfillment of various operational requirements that are set for modern military electronic devices. The most important of these requirements are discussed and the problems that their fulfillment causes. Proprietary methods of ensuring optimal working conditions for devices in extreme climatic conditions are described. These methods have been practically verified in devices developed and mass-produced at MCI. (Construction problems of modern electronic devices.)

Słowa kluczowe: urządzenie elektroniczne, narażenia klimatyczno-mechaniczne, chłodzenie, kompatybilność elektromagnetyczna Keywords: electronic device, climatic and mechanical exposures, cooling, electromagnetic compatibility

 

Powiązane publikacje
    -
do góry