Publikacje

Usługa translacji nazw dla aplikacji w sieci taktycznej zorientowanej na usługi – koncepcja i realizacja


Tytuł
Usługa translacji nazw dla aplikacji w sieci taktycznej zorientowanej na usługi – koncepcja i realizacja
Typ publikacji
Rok
2017
Data dokładna
Autorzy słownie
ISBN/ISSN
ISSN: 1230-3496, e-ISSN: 2449-7487
Informacje dodatkowe

Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, 2017, nr 8-9 + CD, str.837-840

[Referat Wygłoszony na:  XXXIII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT), Warszawa,13-15.09.2017 r.]

DOI: 10.15199/59.2017.8-9.42

 
Streszczenie: Artykuł zawiera opis koncepcji i realizacji usługi translacji nazw dla sieci taktycznej realizowanej w architekturze SOA. Koncepcję oparto na założeniu o mobilności poszczególnych węzłów jak i całych sieci. Usługa translacji nazw została zaproponowana ze względu na ograniczenia obecnie stosowanej usługi DNS, jakimi są ścisłe powiązanie nazw węzłów z adresacją w warstwie sieciowej, niestandardowa obsługa węzłów z wieloma interfejsami (multi-homed host) i brak możliwości wyszukiwania informacji o węzłach. Niedogodności te, jak również specyficzne potrzeby aplikacji tworzonych i działających w warunkach ograniczeń sieci taktycznej, były motywacją do opracowania koncepcji zmodyfikowanej usługi translacji nazw, dedykowanej dla systemu TACTICS*.
Abstract: The paper describes the concept and software implementation of name translation service (TNS) for a tactical network following the SOA paradigm. The concept is based on assumption of mobility either hosts and whole networks. The TNS was proposed due to limitations of currently used Domain Name System – DNS. The limitations cover tight integration of host name with network addressing and topology, non-standard handling of multihomed hosts and lack of information searching. These disadvantages as well specific needs of functional applications, created and running inside the limits of tactical networks, were a motivation to develop the concept a new name translation service.

 

 
Powiązane publikacje
    -
do góry