Publikacje

Wpływ wybranych mechanizmów dynamicznego zarządzania widmem częstotliwości na zwiększenie bezpieczeństwa realizacji szerokopasmowych usług sieciowych


Tytuł
Wpływ wybranych mechanizmów dynamicznego zarządzania widmem częstotliwości na zwiększenie bezpieczeństwa realizacji szerokopasmowych usług sieciowych
Typ publikacji
Rok
2019
Data dokładna
2019
Autorzy słownie
Polak Rafał
ISBN/ISSN
ISSN: 0033-2089, e-ISSN: 2449-9528
Informacje dodatkowe

Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania,vol. 60,  nr 2/2019, str. 21-24

Abstrakty:
 
PL
W artykule przedstawiono wybrane mechanizmy dynamicznego zarządzania widmem głównie skupiając się na mechanizmach skoordynowanego dynamicznego dostępu do widma. Zastosowanie dynamicznego dostępu do widma pozwala zoptymalizować zarządzanie widmem elektromagnetycznym, które można traktować jako zasób odnawialny, ale rzadki (deficytowy). Dzięki zastosowaniu odpowiednich mechanizmów możliwe jest jego bezkonfliktowe współdzielenie w celu zapewnienia bezpiecznej realizacji usług szerokopasmowych. Problem właściwego planowania częstotliwości jest szczególnie istotny w przypadku obiektów szybko poruszających się, ponieważ nie działają w statycznym, lecz w dynamicznie zmieniającym się środowisku elektromagnetycznym. W domenie wojskowej dotyczy to zagadnienia planowania lotów oraz konwojów, natomiast w domenie cywilnej można się spotkać z tym problemem w dziedzinie transportu lotniczego, kolejowego i drogowego.
EN
The article presents selected mechanisms of dynamic spectrum management, mainly focusing on mechanisms of coordinated dynamic spectrum access. The use of dynamic spectrum access allows to optimize the management of the electromagnetic spectrum, which can be treated as a renewable resource, but rare (scarce). Thanks to the use of appropriate mechanisms, it is possible to share frequency spectrum in order to ensure safe provision of broadband services. The problem of proper frequency planning is particularly important in the case of fast moving objects, because they operate in dynamically changing electromagnetic environment. In the military domain, this concerns the planning of flights and convoys, while in the civil domain one can encounter this problem in the field of air, rail and road transport.
Słowa kluczowe
EN
 
Referat wygłoszony na: VIII Konferencja „Wpływ bezprzewodowych technologii teleinformatycznych na życie współczesnego człowieka"
Powiązane publikacje
    -
do góry