Publikacje

Wyniki badań polskiej radiostacja pola walki implementującej waveform Szerokopasmowy


Tytuł
Wyniki badań polskiej radiostacja pola walki implementującej waveform Szerokopasmowy
Typ publikacji
Rok
2017
Data dokładna
Autorzy słownie
Tomasik Robert, Polak Rafał
ISBN/ISSN
ISSN: 1230-3496, e-ISSN: 2449-7487
Informacje dodatkowe

Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, 2017, nr 8-9 + CD, str. 1063-1066

[Referat Wygłoszony na:  XXXIII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT), Warszawa, 13-15.09.2017 r.]

DOI: 10.15199/59.2017.8-9.89
 
Streszczenie: W artykule został przedstawiony aktualny stan prac w obszarze międzynarodowego standardu waveformu szerokopasmowego (WBWF). Zostały opisane podstawowe cechy dwóch obecnie rozwijanych standardów, COALWNW i ESSOR HDRWF. Opisano podstawowe parametry radiostacji R-450C opracowanej w oparciu o standard COALWNW. W kolejnym kroku opisano układ badawczy pozwalający na pomiar efektywności implementowanych w radiostacji R-450C mechanizmów optymalizujących transmisję w kanale radiowym (dobór modulacji i kodów korekcyjnych FEC) podczas realizacji usługi transmisji obrazu wideo w czasie rzeczywistym i usługi fonicznej. Przedstawiono progowe wartości stosunku S/N implementowanych rodzajów modulacji. Na zakończenie przedstawiono wnioski z przeprowadzonych badań, które mogą być istotne dla osób organizujących łączność radiową z wykorzystaniem radiostacji szerokopasmowych.
Abstract: This article presents the current state of work on the development of the international standards on broadband waveforms (WBWF). The basic features of the two currently developed COALWNW and ESSOR HDRWF standards have been described. The basic parameters of the radio R-450C, which implementation is based on the international COALWNW standard, have been described. The next step describes the test system to measure the performance of the optimized radio channel (modulation, FEC correction codes) during real-time video and audio services. The modulation thresholds depended on the level of S/N ratio have been presented. Finally, the conclusions from test results were presented.
Keywords: WBWF, SDR, cognitive radio, BMS

 

Powiązane publikacje
    -
do góry