INNE

TACOMS Post-2000 - "Tactical Communication Standards for the Land Combat Zone Post-2000"

Wojskowy Instytut Łączności aktywnie uczestniczył w realizacji programu TACOMS Post 2000, mającego na celu opracowanie serii standardów definiujących wymagania dotyczące interoperacyjności perspektywicznych szerokopasmowych systemów łączności, a tym samym zapewnienie interoperacyjności pomiędzy taktycznymi systemami łączności różnych armii.

W sierpniu 2003 r. weszła w życie nowela do porozumienia międzynarodowego (Amendment to Memorandum of Understanding) związanego z realizacją programu TACOMS Post 2000, która określiła zasady przyłączenia strony polskiej do realizacji programu oraz wytyczyła zadania do wykonania.
Konsekwencją tego było zawarcie pomiędzy konsorcjum TAC ONE i Wojskowym Instytutem Łączności Kontraktu Podwykonawczego (TACOMS Post 2000 Sub-Contract), który zaczął obowiązywać w dniu 3.10.2003 r. Określał on zadania WIŁ w ramach programu TACOMS Post 2000, regulował zasady ich wykonania, płatności i inne zobowiązania współuczestników.
W ramach kontraktu WIŁ wykonywał zadania w formie pakietów roboczych. Wynikami prac poszczególnych faz realizacji każdego pakietu roboczego były raporty, przekazywane do TAC ONE za pośrednictwem specjalnie zbudowanego na potrzeby programu systemu informatycznego, umożliwiającego również Instytutowi uzyskanie wszystkich dostępnych informacji wytwarzanych w trakcie tych prac.
Na 2005 r. zaplanowano dokończenie realizacji pakietu roboczego dotyczącego protokołów mechanizmów wymiany informacji routingowej z sieciami zewnętrznymi do realizacji usług zorientowanych połączeniowo.
Następne fazy programu były prowadzone w ramach tzw. inicjatywy testowania i prototypowania. WIŁ aktywnie uczestniczył w tych pracach. Został powołany zespół do realizacji prototypów wybranych punktów interoperacyjnych.
Jedną z form testowania prototypów były ćwiczenia WinEx i Combined Endeavour przeznaczone dla nowoczesnych systemów szerokopasmowych opracowywanych zgodnie z wytycznymi programu TACOMS Post 2000.

Opcje strony

do góry