ĆWICZENIA, WARSZTATY, TESTY

EU NEC DEMO 2013

27-28.11.2013 r. Asseco Poland S.A., Warszawa


EU Network Enabled Capability DEMO

EU NEC to wieloletni program zmierzający do zapewnienia państwom członkowskim Unii Europejskiej możliwości osiągania zdolności sieciocentrycznych, co jest traktowane jako ważny element realizacji Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (Common Security and Defence Policy - CSDP).
W ramach szeroko zakrojonych prac na rzecz wdrażania EU NEC Europejska Agencja Obrony (EDA - ang. European Defence Agency) w 2013 roku uruchomiła projekt pt.: Shared situational awareness in EU led CMO, którego celem było opracowanie demonstracji technicznej skutecznych możliwości prowadzenia operacji połączonych cywilno-wojskowych. Projekt realizowany był w konsorcjum Asseco Poland S.A. (lider), Wojskowy Instytut Łączności, Wojskowa Akademia Techniczna, ITTI Sp. z o.o., Filibico Sp. z o.o.

Podsumowaniem realizacji projektu  była demonstracja EU NEC Demo 2013. Polegała ona na realizacji scenariusza obejmującego różne aspekty operacji zarządzania kryzysowego UE. Celem scenariusza było osiągnięcie przez wszystkie uczestniczące w operacji podmioty świadomości sytuacyjnej wynikającej ze współdzielenia informacji. Warsztaty pokazały korzyści, jakie niesie NEC, tj. zwiększenie świadomości sytuacyjnej, zwiększenie efektywności współpracy wojskowo-cywilnej, umożliwienie współpracy ad-hoc, wsparcie procesu podejmowania decyzji itp. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele krajów członkowskich UE w EDA oraz m.in. przedstawiciele Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P-6 Sztabu Generalnego WP, Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON.

W ramach demonstracji Wojskowy Instytut Łączności opracował następujące usługi:

  • usługę wideo pozwalającą na przekazywanie obrazu rozpoznania z bezzałogowych statków powietrznych;
  • usługę czat pozwalającą na komunikację bezpośrednią w grupach zainteresowań oraz dystrybucję informacji o określonym temacie (np. alarmy, informacje pogodowe, itp.) do zasubskrybowanych użytkowników;
  • usługę symulatora taktycznego pozwalającą na symulację położenia i statusu wojsk własnych (usługa BFT - Blue Force Tracking na bazie standardu NFFI - NATO Friendly Forces information) oraz położenia i incydentów sił Policji (na bazie standardu TSO - Tactical Situation Object) zgodnie z predefiniowanym scenariuszem;
  • usługi wielopoziomowego bezpieczeństwa (ang. Multilevel Security Services - MLSS), pozwalające na bezpieczną międzydomenową wymianę informacji pomiędzy zaufanymi stronami w architekturze SOA (ang. Service Oriented Architecture). MLSS zapewniają kontrolę dostępu do źródeł danych oraz wymuszanie obowiązującej w danej domenie polityki bezpieczeństwa.

Opcje strony

do góry