ĆWICZENIA, WARSZTATY, TESTY

CWIX 2010: Coalition Warrior Interoperability Exercise, Examination, Experimentation, Exploration.

Udział w ćwiczeniach CWIX umożliwia weryfikację interoperacyjności najnowszych rozwiązań w środowisku międzynarodowym wśród potencjalnych przyszłych koalicjantów w misjach pokojowych.

WIŁ w prowadzonych przez siebie pracach badawczych i rozwojowych opracował demonstrator technologiczny umożliwiający zapewnienie bezpiecznej wymiany informacji w sieciach heterogenicznych, pozwalający na przekazywanie informacji o pozycji wojsk własnych (usługa BFT - ang. Blue Force Tracking). W ramach CWIX WIŁ skupił się na uwierzytelnionej i autoryzowanej wymianie informacji w relacjach międzydomenowych oraz na testowaniu usług, które mogą być współdzielone w przyszłych operacjach militarnych.

W ramach testów bezpieczeństwa zweryfikowano mechanizm międzydomenowej identyfikacji użytkowników i zapewnienia im odpowiedniego dostępu do zasobów informacyjnych, zgodnie z ich uprawnieniami i aktualną polityką bezpieczeństwa własnego systemu. Mechanizm ten umożliwia integrację dotychczas stosowanych wewnątrzdomenowych metod uwierzytelnienia i kontrolę dostępu do zasobów niezależnie od techniki weryfikacji tożsamości użytkownika w domenie koalicjanta. Testowane rozwiązanie jest niezwykle istotne w systemach wojskowych, gdyż priorytetem w zapewnieniu bezpieczeństwa informacji, oprócz poufności i integralności, jest identyfikacja źródła i odbiorcy informacji, czyli komu informację udostępniamy albo od kogo ona pochodzi. Zakres dostępu jest określany w zależności od poziomu zaufania do partnera oraz aktualnego stanu zagrożeń sieci. Zweryfikowane rozwiązanie pozwala na dynamiczne zarządzanie uprawnieniami użytkowników własnych oraz koalicjantów.
Jednym z obszarów zainteresowań WIŁ jest stosowanie najnowszych rozwiązań w zakresie dystrybucji i pozyskiwania informacji zgodnie z architekturą zorientowaną usługowo SOA (ang. Service Oriented Architecture). W ramach ćwiczeń CWIX testowane były możliwości zastosowania usługi BFT, czyli śledzenia wojsk własnych, zaimplementowanej zgodnie ze standardem NATO oraz jej efektywnej realizacji w radiowych łączach wąskopasmowych wykorzystywanych przez użytkowników mobilnych. W ramach ćwiczeń przedstawiono także dwie implementacje klienckie usługi BFT. Pierwsza z nich odpowiada wymaganiom użytkownika stacjonarnego, posiadającego terminal o dużych możliwościach obliczeniowych oraz zazwyczaj dostęp do szerokopasmowego łącza sieciowego. Natomiast druga implementacja dostosowana była do ograniczonych możliwości terminali użytkowników mobilnych, działających w sieciach podatnych na degradację.
Cele Instytutu podczas ćwiczeń CWIX zostały osiągnięte. WIŁ po raz kolejny zweryfikował swoje opracowania w środowisku międzynarodowym. Tuż przed ćwiczeniami CWIX wspomniane opracowania z zakresu bezpieczeństwa były weryfikowane z rzeczywistymi systemami zobrazowania sytuacyjnego w obszarze morskim podczas eksperymentu CAP-DEMO w ramach ćwiczeń Multinational Experimentation (MNE-6).
Ćwiczenia w środowisku zbliżonym do rzeczywistego pozwalają Instytutowi na opracowanie urządzeń zgodnie ze współczesnymi wymogami działań militarnych oraz potrzebami użytkowników. W ramach ćwiczenia CWIX pozytywnie zweryfikowano opracowania, które staną się komponentem wdrażanych urządzeń w Siłach Zbrojnych.

Opcje strony

do góry